Trang chủ >> Hoạt động liên hiệp hội >> Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

06/09/2019 | 1396

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

 VÀ KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN

                     Số:  03 /TB- LHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 05 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

 

          Thực hiện Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2019.

          Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2019 như sau:

 1. Số chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người,
 • Vị trí việc làm: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
 • Trình độ chuyên môn yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học, ngành đào tạo: Thuộc khối ngành luật, kinh tế, khoa học xã hội hoặc kỹ thuật.
 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

           Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

 1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2.  Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. Có đơn đăng ký dự tuyển;
 4. Có lý lịch rõ ràng;
 5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
 6. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

    Không tuyển dụng những người bị kỷ luật tại các cơ quan khác, những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

 1. Hồ sơ tuyển dụng

Hồ sơ đăng ký dự  tuyển viên chức bao gồm:

 1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
  kèm theo thông báo này);
 2. Bản sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong

thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 1. Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);
 2.  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt;
 3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan ý tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 5. 02 ảnh màu 4x6 cm, 02 phong bì có dán tem.
 1. Lệ phí tuyển dụng

          Lệ phí xét tuyển 500.000đ/thí sinh (Theo quy định tại Điều 4, Thông tư Số: 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
 2.  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp trong ngày làm việc vào giờ hành chính tại văn phòng Liên hiệp Hội (địa chỉ: Đường An Vũ – Phường Hiến Nam – TP. Hưng Yên) từ ngày thông báo đến hết ngày 05/10/2019.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ theo số điện thoai: 02213.522.622 / 02213.522.623 để được  giải đáp./.

                                                                  

Nơi nhận

- Sở nội vụ ( để báo cáo);

- Lưu VP, VT

TM. BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Văn Doanh

         


Các bài viết khác