Album hình ảnh

Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

11/03/2019

HỒ HOÀN KIẾM, THÁP RÙA - BIỂU TƯỢNG CỦA HÒA BÌNH

Hồ Hoàn Kiếm, Tháp rùa cùng với truyền thuyết về người anh hùng dân tộc Lê Lợi trả lại gươm báu sau khi đánh thắng giặc Minh xâm lược đầu thế kỷ XV, đó chính là biểu tượng của Hòa Bình và khát vọng Hòa Bình mà dân tộc Việt Nam gửi đến nhân loại.

Nhân sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội hướng tới Hòa Bình cho bán đảo Triều Tiên và những người bạn, xin được chia sẻ cùng mọi người những hình ảnh Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa Hà Nội của Nguyễn Khắc Hào.

27/2/2019

 

1. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

2. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

3. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

4. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

5. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

6. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

7. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

8. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

9. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

10. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

11. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

12. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

13. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

14. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

15. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

16. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

17. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

18. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

19. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

20. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

21. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

22. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

24. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

25. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

26. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

27. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

28. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

29. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019

30. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa - Ảnh Nguyễn Khắc Hào 2019