Thông báo 609/TB-VPCP 2017 kết luận xử lý vi phạm cho thuê đất Hà Nội

31/12/2017 | 1883

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 609/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP XỬ LÝ VI PHẠM TRONG VIỆC CHO THUÊ ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ XÂY DỰNG, SỬ DỤNG CÁC MƯƠNG THOÁT NƯỚC PHAN KẾ BÍNH, NGHĨA ĐÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về xử lý vi phạm trong việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng, sử dụng đất các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô trên địa bàn thành phố Hà Nội theo phản ánh của báo chí. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Theo quy định của pháp luật về đất đai thì mương thoát nước là đất xây dựng công trình công cộng, thuộc trường hợp Nhà nước giao để quản lý mà không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai năm 2003; Điểm a Khoản 3 Điều 91 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ). Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mương thoát nước Phan Kế Bính (thời hạn 20 năm), mương thoát nước Nghĩa Đô (thời hạn 50 năm) cho doanh nghiệp với hình thức sử dụng riêng, trong đó mương thoát nước Phan Kế Bính đã được quy hoạch sử dụng để mở rộng đường Phan Kế Bính là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và quy hoạch.

2. Các doanh nghiệp được thuê đất mương thoát nước để “cống hóa” làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ nhưng phần lớn diện tích đất mương sau khi “cống hóa” đã được cho thuê xây dựng showroom, văn phòng, nhà hàng, một phần diện tích bị chuyển nhượng, diện tích đất dành cho trồng cây xanh lại sử dụng làm sân bê tông là sử dụng đất sai mục đích, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và xây dựng.

3. Chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về dùng quỹ đất sạch, quỹ đất 20% trong các khu đô thị và quỹ đất khác tương đương với giá trị công trình mà doanh nghiệp đã xây dựng trên mương thoát nước Phan Kế Bính để giao cho Công ty cổ phần Đa Quốc Gia thực hiện dự án đầu tư kinh doanh và giao cho Công ty này làm chủ đầu tư dự án mở rộng đường Phan Kế Bính là không có cơ sở pháp luật, có nguy cơ thất thoát nguồn lực của Nhà nước.

4. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm nói trên theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Thu hồi các quyết định cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô đã cấp cho doanh nghiệp; xử lý đối với đất sử dụng sai mục đích, các công trình xây dựng không phép, sai phép và giải quyết các vấn đề phát sinh, liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

- Dự án mở rộng đường Phan Kế Bính phải công khai để Nhân dân biết, giám sát và phải thực hiện đấu thầu dự án minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các cơ quan, cá nhân có liên quan đến các vi phạm trong việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô và quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên trước ngày 01 tháng 4 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Bộ Công an;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, Tư pháp, Xây dựng;
- Thành ủy Hà Nội;
- HĐND TP Hà Nội;
- Chủ tịch UBND TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Duy Hưng, đ/c Kiều Đình Thụ, các Vụ: NN, CN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Duy Hưng

 


Tài liệu khác