Trang chủ >> Hoại động hội thành viên >> Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hưng Yên

Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hưng Yên

12/02/2018 | 2199

* Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo đại hội. Hôm nay 28.3, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 -  2018. Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

* Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo đại hội.

Hôm nay 28.3, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 -  2018. Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Văn Toàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh bạn; một số Giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học là con em của Hưng Yên đang công tác tại một số tỉnh, thành phố lân cận cùng hơn 96 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ của tỉnh.

 

 

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị, xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Hưng Yên, được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, theo Điều lệ do Đại hội Liên hiệp Hội thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt. Liên hiệp hội Hưng Yên có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong tỉnh, cán bộ khoa học và công nghệ quê hương Hưng Yên trong và ngoài nước; làm đầu mối giữa hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên; tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định. Nhiệm vụ của Liên hiệp hội là củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên; tập hợp nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của các hội thành viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội để tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; thực hiện công tác tập hợp, vận động trí thức khoa học và công nghệ, thực hiện vai trò thành viên của MTTQ tỉnh Hưng Yên... 

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua chương trình hành động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018. Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào công tác tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, hoạt động chính trị xã hội, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật cho nhân dân, nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, khuyến khích giúp đỡ các tài năng trẻ của tỉnh...  Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất gồm 23 người. Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Phát biểu và chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ... tạo động lực thúc đẩy sự sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, các nhà khoa học trong tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Khẩn trương hoàn thiện bộ máy, đi vào hoạt động hiệu quả, tăng cường mở rộng mối quan hệ, trao đổi, liên kết hợp  tác với các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Cần xác định hội thực sự là “Ngôi nhà chung” của giới trí thức, khoa học và công nghệ của tỉnh. Hoạt động phải thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, khẳng định là lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Việc tư vấn, phản biện, giám định xã hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trên các lĩnh vực đang được các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh quan tâm. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

TIn, ảnh: Đào Ban – Minh Huấn


Các bài viết khác