Trang chủ >> Hoạt động liên hiệp hội >> Chi bộ Văn phòng Liên hiệp Hội xây dựng Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị

Chi bộ Văn phòng Liên hiệp Hội xây dựng Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị

21/08/2023 | 90


Các bài viết khác