Trang chủ >> Hoạt động liên hiệp hội >> Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

08/02/2018 | 1612

Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018...

Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ, đầu công việc cụ thể cho các hội thực hiện trong năm 2017; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đã tổ chức thực hiện phản biện 05 đề án, quy hoạch với chất lượng cao, đảm bảo đúng quy trình và tiến độ thực hiện, ngày càng tập hợp được nhiều trí thức có trình độ, kinh nghiệm tham gia. Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức 16 hội thảo khoa học và 14 lớp tập huấn, thông tin, phổ biến các giải pháp và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. Đã tiếp nhận 194 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng lần X với 40 mô hình sản phẩm đạt giải và đã có 01 sản phẩm đạt giải khuyến khích toàn quốc. Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần VII đã tiếp nhận 128 giải pháp dự thi với 48 giải pháp đạt giải  cấp tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền Tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ II. Tham gia đầy đủ các hoạt động do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Đã tổ chức thành công buổi gặp mặt đầu năm giữa Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức trong tỉnh và triển khai thành công Đại hội Câu lạc bộ trí thức lần III nhiệm kỳ 2017-2022.

Tuy nhiên, qua 01 năm triển khai hoạt động với nhiều thành công vẫn còn các mặt tồn tại, hạn chế. Nhiều hội thành viên có khó khăn trong hoạt động và đã quá thời gian đại hội nhiệm kỳ vẫn chưa được tập trung củng cố tổ chức và tiến hành đại hội theo quy định; mối quan hệ phối hợp giữa một số hội với các Sở chuyên ngành và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong việc đề xuất, tham gia triển khai các hoạt động khoa học công nghệ có liên quan chưa được thường xuyên.   

Năm 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tập trung các nhiệm vụ chính sau: Phối hợp tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho trí thức, CBCCVC và hội viên. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội và phát triển hội viên mới. Theo dõi và phối hợp với các cơ quan liên quan để thúc đẩy các Hội đã hết nhiệm kỳ tiến hành Đại hội theo quy định. Triển khai tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 22/12/2017. Đẩy mạnh hợp tác về phát triển khoa học công nghệ giữa Liên hiệp hội và Sở Khoa học công nghệ. Lãnh đạo, chỉ đạo các trung tâm trực thuộc tiếp tục sử dụng nguồn vốn hiện có, tranh thủ tốt các nguồn tài trợ để thực hiện hoàn thành các chương trình, dự án hỗ trợ cộng đồng đã đề ra. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các bài viết khác