Trang chủ >> Hoạt động liên hiệp hội >> Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương

Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương

28/12/2021 | 785

Chi tiết nội dung Kế hoạch và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX xem tại đây


Các bài viết khác