Trang chủ >> Hội thi sáng tạo kỹ thuật >> KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II, năm 2018

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II, năm 2018

26/06/2018 | 1542

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II, năm 2018

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật;

Căn cứ Quyết đinh số 1308/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Ban Tổ chức (BTC) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II, năm 2018.

Liên hiệp Hội tỉnh Hưng Yên – cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, năm 2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II, năm 2018 (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trong lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ thuộc mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tôn vinh sự đóng góp nổi bật của các tổ chức, cá nhân có những sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. Từ đó, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hưng Yên và đất nước.

II. NỘI DUNG

 1. Tổ chức Lễ phát động và tuyên truyền Hội thi
 • Thời gian tổ chức Lễ phát động Hội thi: đã gắn với Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi lần thứ nhất (tháng 5/2017);
 • Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, TTXVN tại Hưng yên, Đài truyền thanh các huyện, thành phố; tuyên truyền bằng tờ rơi tại các điểm trọng yếu trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền thông qua các Tạp chí, Bản tin, Trang Website, cổng thông tin của tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
 1. Thời gian và địa điểm nộp công trình, giải pháp tham dự Hội thi
 • Liên hiệp Hội tỉnh Hưng Yên là cơ quan chủ trì của Hội thi có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các tác giả, đồng tác giả các công trình, giải pháp hoàn thành thủ tục hồ sơ, tiếp nhận các hồ sơ dự thi tại địa chỉ:

          Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên;

          Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

          Điện thoại: 02213.522.622;     Fax: 02213.522.623;

          Email: lienhiephoihungyen@gmail.com

 • Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi (Dự kiến tháng 6 năm 2018).
 1. Tổ chức chấm thi (Dự kiến quý IV năm 2018)
 • Phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực dự thi;
 • Họp Ban Tổ chức hội thi;
 • Thành lập Hội đồng Giám khảo chuyên ngành và chấm các công trình, giải pháp;
 • Tổng hợp kết quả điểm số của các công trình, giải pháp tham dự Hội thi;
 • Thẩm định kết quả.

 1. Tổ chức lễ tổng kết, trao giải, triển lãm và phát động Hội thi lần thứ III

Lễ tổng kết trao giải thưởng và triển lãm các sản phẩm, mô hình, giải pháp tiêu biểu của Hội thi lần thứ II, năm 2018; phát động Hội thi lần thứ III, năm 2020.

 1. Xét chọn công trình, giải pháp
  1.  Xét chọn công trình, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI
 • Các công trình, giải pháp dự thi đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích nếu đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn được nêu trong Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI và giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức Hội thi tỉnh lần thứ II chọn gửi tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.
  1.  Tổ chức đoàn than dự Lễ tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc
 • Nếu các công trình, giải pháp do Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh chọn gửi tham dự Hội thi toàn quốc đạt giải, Liên hiệp Hội tỉnh có trách nhiệm tổ chức đoàn đi dự Lễ trao giải toàn quốc. Kinh phí đi dự lễ trao giải toàn quốc được phân bổ trong nguồn kinh phí cho Hội thi cấp tỉnh;
 • Đối với đơn vị có thí sinh đạt giải toàn quốc, có thể cử cán bộ tham gia cùng đoàn đi dự lễ trao giải, kinh phí do đơn vị chi trả;
 • Trường hợp không có thí sinh đạt giải Hội thi Sáng tạo toàn quốc, Liên hiệp Hội tỉnh cử một số đại diện tham dự Lễ trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

III. NGUỒN KINH PHÍ HỘI THI

Kinh phí tổ chức Hội thi từ nguồn ngân sách tỉnh phân bổ cho Hội năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Liên hiệp Hội: Cơ quan chủ trì Hội thi có trách nhiệm tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi;
 • Chủ trì xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi;
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện các Quyết định, Kế hoạch chỉ đạo về Hội thi;
 • Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc triển khai tổ chức Hội thi;
 • Chuẩn bị các phương án chấm thi, phân loại hồ sơ dự thi, thành lập các Hội đồng Giám khảo chuyên ngành chấm thi đảm bảo tiến độ, khách quan và chính xác;
 • Tổ chức xét chọn các công trình, giải pháp tiêu biểu gửi dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và các giải thưởng khác (nếu có);
 • Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin có liên quan đến Hội thi cho các cơ quan thông tấn báo chí và phối hợp mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Hưng Yên, Đài PTTH, TTXVN tại Hưng Yên, Đài truyền thanh các huyện và thành phố, trên các ấn phẩm và trang Website, cổng thông tin của tỉnh, của Liên hiệp Hội và các sở ngành khác);
 • Báo cáo kết quả Hội thi về UBND tỉnh.
 1. Các cơ quan phối hợp chính
  1. Sở Khoa học và Công nghệ
 • Phối hợp với Liên hiệp hội trong việc thành lập Hội đồng Giám khảo chuyên ngành là những nhà khoa học có uy tín, có trình độ chuyên môn sâu giúp chấm các giải pháp tham gia dự thi;
 • Chọn lọc, giới thiệu những đề tài nghiên cứu, những công trình, giải pháp sáng tạo kỹ thuật có khả năng áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống tham dự Hội thi;
 • Tham mưu cho Ban Tổ chức Hội thi các công trình, giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), hướng dẫn cho người dự thi làm hồ sơ thủ tục được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao giải thưởng của BTC Hội thi (nếu tác giả có yêu cầu).
  1. Sở Giáo dục và đào tạo
 • Chỉ đạo các phòng Giáo dục & đào tạo, các nhà trường trong tỉnh phát động và tham gia Hội thi cấp tỉnh;
 • Phối hợp với Liên hiệp hội trong việc tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và học sinh ở các cấp học, trường học về Hội thi; quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh trong việc hoàn thành các công trình, giải pháp tham dự Hội thi.
  1. Liên đoàn Lao động tỉnh
 • Phát động phong trào thi đua sáng tạo Kỹ thuật trong cán bộ, công nhân viên và người lao động về mục đích ý nghĩa của Hội thi và tham gia Hội thi với các công trình và giải pháp kỹ thuật hữu ích;
 • Chủ trì phối hợp với Liên hiệp hội về tham mưu với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho một số tổ chức và cá nhân đạt giải cao trong Hội thi.
  1. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
 • Phối hợp với Liên hiệp hội và các sở ngành có liên quan tổ chức Lễ phát động Hội thi  trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh;
 • Chỉ đạo các đoàn khối, huyện đoàn vận động các đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia Hội thi.
  1.  Đề nghị các sở, ngành, hội, các tổ chức và đơn vị trong tỉnh có liên quan:
 • Tổ chức triển khai, tuyên truyền và vận động cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực và tham gia Hội thi;
 • Cử các cán bộ có chuyên môn sâu tham gia Hội đồng Giám khảo (Khi có yêu cầu của BTC Hội thi).
  1.  Các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu, các Trung tâm, các Tổ chức Doanh nghiệp KHCN trên địa bàn tỉnh
 • Tổ chức, triển khai tuyên truyền và vận động cán bộ, giảng viên, chuyên gia, nghiên cứu viên, sinh viên đang học tập và làm việc trong các trường học, cơ quan đơn vị tham gia Hội thi;
 • Cử cán bộ có chuyên môn sâu tham gia Hội đồng Giám khảo (Khi có yêu cầu của BTC Hội thi).
  1.  Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh, TTXVN tại Hưng Yên, các Tạp chí, Bản tin và ấn phẩm về Khoa học và Công nghệ, Khoa học và Kỹ thuật, Khoa học và ứng dụng
 • Phối hợp với cơ quan Liên hiệp hội để mở chuyên trang, chuyên mục về Hội thi;
 • Tổ chức thông tin tuyên truyền trên báo in, báo hình, báo điện tử, trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh về các nội dung liên quan đến Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh;
 • Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, lễ tổng kết trao giải Hội thi và phát động Hội thi tiếp theo.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO   

          - Các thành viên trong Ban Tổ chức Hội thi và Thư ký giúp việc có trách nhiệm triển khai, tổ chức Hội thi  theo Kế hoạch và Thể lệ Hội thi;

          - Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh – cơ quan chủ trì Hội thi có trách nhiệm đôn đốc và thường xuyên tổng hợp, báo cáo về Ban Tổ chức Hội thi.

          Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh Hưng Yên – cơ quan chủ trì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ II trân trọng đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, lãnh đạo các cơ quan, đợn vị, các trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm trong phối hợp và triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Liên hiệp hội TW;

Báo cáo

- UBND tỉnh;

 

- Đ/c Nguyễn Duy Hưng,                                   

PCT UBND tỉnh,

 Trưởng ban tổ chức hội thi;

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;

- Các sở, ngành, cơ quan, Hội,

- Đơn vị, trường học;

- Các huyện, thành phố;

- Lưu VP, VT.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

KT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

PHÓ BAN TT

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP HỘI

TS. Nguyễn Khắc Hào


Các bài viết khác