Trang chủ >> Hội thi sáng tạo kỹ thuật >> PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ II, NĂM 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ II, NĂM 2018

06/09/2018 | 1322

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN

 LẦN THỨ II, NĂM 2018

Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC HỘI THI  SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN

                       

1) Người dự thi/ tổ chức dự thi

-Họ và tên:…….…………………………………….……………………………

-Tên cơ quan, đơn vị:…………………………………………………………….

-Ngày sinh:…………………………………..Giới tính………………………….

-Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………..

-Điện thoại:………………………………..Fax:………………………………...

- Là tác giả hoặc đại diện cho các tác giả (có danh sách kèm theo) của giải pháp kỹ thuật

Tên giải pháp kỹ thuật:……………………………………………………………

...........................................................................................................................................

Thuộc lĩnh vực:……………………………………………………………………

.............................................................................................................................................

Ngày tạo ra giải pháp kỹ thuật:……………………………………………………

............................................................................................................................................

2) Bản tóm tắt giải pháp kỹ thuật dự thi (theo mẫu đính kèm)

3) Các giấy tờ kèm theo (đánh dấu x vào mục cò tài liệu)

- Phiếu đăng ký tham gia Hội thi                                      

- Danh sách đồng tác giả                                                    

- Bản tóm tắt giải pháp kỹ thuật                                        

- Toàn văn giải pháp kỹ thuật                                           

- Biên bản xác nhận của hội đồng khoa học cơ sở         

- Các tài liệu khác                                                               

Tôi xin đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ I và cam đoan công trình trên là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà tôi (chúng tôi) đang giữ.

Ngày....... tháng .........năm 2018

                                                                                                           Tác giả

       Chứng thực của Thủ trưởng cơ quan                                (Hoặc đại diện tác giả)

   (hoặc Chính quyền địa phương)                                       

MÔ TẢ GIẢI PHÁP

(Tùy nội dung cụ thể của giải pháp, các tác giả có thể điền đầy đủ hoặc không vào mẫu mô tả này, và cũng có thể dùng các gợi ý trong mẫu để trình bày theo cách khác thuận tiện cho việc giới thiệu giải pháp)

1. Tên giải pháp (Ghi giống trong phiếu dự thi) .................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Giải pháp kỹ thuật đã biết: (nêu tình trạng trước ngày tạo giải pháp dự thi của lĩnh vực tương ứng và nhược điểm của tình trạng này. Nên giới thiệu một giải pháp tương tự gần nhất với giải pháp dự thi nếu có)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Mục đích của giải pháp dự thi: (nêu rõ mục đích khắc phục các nhược điểm của giải pháp đã biết, và các mục đích khác nếu có)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Giới thiệu giải pháp dự thi:
a. Nguyên lý của giải pháp:

................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

b. Các nội dung công nghệ chủ yếu: (giới thiệu càng rõ càng tốt về quy trình công nghệ, kết cấu thiết bị, thành phần vật liệu..., nêu rõ bản vẽ, sơ đồ đính kèm)

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

c. Kết quả của giải pháp: (thông số, chỉ tiêu, tính năng kỹ thuật đạt được)

..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Đánh giá giải pháp

a. Tính mới: (Đánh dấu vào các ô thích hợp hoặc viết riêng)
Giải pháp dự thi:

- Lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam

- Đang có tính mới đối với Việt Nam

- Đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế, Giải pháp hữu ich

- Được thiết kế mô phỏng theo công nghệ của nước ngoài đã nhập vào VN

- Được thiết kế theo tài liệu của nước ngoài mà công nghệ chưa vào Việt Nam

- Mang tính kết hợp kỹ thuật của các ngành

(Có thể lý giải thêm về các điểm đánh dấu trên đây hoặc điểm khác).

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Khả năng áp dụng:

- Triển khai được ngay với trình độ kỹ thuật và thị trường vật tư trong nước hiện nay

- Cần một số chủng loại vật tư nhập không thông dụng (nêu thêm bên dưới)

- Cần có một số điều kiện kỹ thuật (nêu thêm bên dưới)

- Có tính áp dụng đơn chiếc

- Có tính áp dụng trong sản xuất loại nhỏ hoặc thời vụ

- Có tính áp dụng quy mô công nghiệp  (Lý giải thêm)

.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Hiệu quả:

1-Kỹ thuật: (So sánh các chỉ tiêu, thông số, kết cấu, tính linh hoạt của công nghệ so với các giải pháp cũ)

.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2-Kinh tế: (Lợi nhuận đã, đang, sẽ hoặc có thể thu được)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3-Xã hội: (Các tác động tích cực đến môi trường, điều kiện lao động, uy tín sản phẩm Việt Nam, mỹ quan công nghiệp, mỹ quan xã hội...)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4-Mức độ triển khai:

- Nội dung thiết kế đã có đủ các thông số kỹ thuật chủ yếu và khả thi

- Đã thử nghiệm thành công (có phụ lục minh chứng ở phần sau) từ tháng.../.....

- Đã sản xuất thử ở quy mô nhỏ từ tháng ...../.........

- Đã sản xuất ổn định, đại trà từ tháng........./...........

(Lý giải thêm)

..................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Phụ lục minh họa: (Đánh dấu vào các ô có tài liệu đính kèm)

- Bản gốc quyền Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp

- Phiếu chứng nhận, kiểm nghiệm chất lượng hoặc độc tố

- Bản vẽ, sơ đồ

- Mô hình, Vật mẫu

- Nhận xét của chuyên gia trong ngành

- Nhận xét của ngành, chức năng liên quan

- Hợp đồng kinh tế đã ký kết

- Phiếu nhận xét của khách hàng

6. Các Thuyết minh khác:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………….
 

                 …… Ngày…..... tháng…..... năm.....            

                                              Đại diện tác giả( hoặc nhóm tác giả)

           (Ký tên, đóng dấu)


Các bài viết khác